09158693416

اطلاعات تماس

واحد حسابداری

ساعات تماس :08 الی 17

تلفن : 05138904333 داخلی 105

پست الکترونیکی :mashhadsafar713[at]yahoo.com

مدیر عامل : آقای حسینی

ساعات تماس : 08 الی 17

تلفن : 09151118481

پست الکترونیکی :mashhadsafar713[at]yahoo.com

مشهد بلوار معلم حد فاصل دانش آموز 22 و چهارراه دانش آموز